ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Bloggs ΚΩΔΙΚΑΣ html JavaScript ΕΙΣΑΓΩΓΗ ManiacΑΝΑΛΥΣΗ Site ΕΙΔΗΣΕΩΝ GadgetManiac ΓΕΝΙΚΑ

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

ΠΩΣ ΒΑΖΩ SLIDERS ΣΤΟ BLOGS ΜΟΥ

  Σίγουρα θα έχετε δει σε πολλά blogs να έχουν sliders στο οποίο φιγουράρουν
με εντυπωσιακά εφέ οι τελευταίες ή οι καλύτερες τους αναρτήσεις.  Σήμερα θα σας
εξηγήσω βήμα-βήμα πως μπορείτε να εγκαταστήσετε στο blog σας, ένα δικό σας slider.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Σύνδεση>Blogger> πρότυπο> Επεξεργασία html> Επέκταση προτύπων γραφικών στοιχείων
  Με τη βοήθεια του ctrl+F  βρίσκουμε το </head>
  Επικολλήστε τον παρακάτω κωδικό πριν από αυτό:


<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js' type='text/javascript'/>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[

eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('(6($){$.1g.1w=6(o){o=$.1f({r:n,x:n,N:n,17:q,J:n,L:1a,16:n,y:q,u:12,H:3,B:0,k:1,K:n,I:n},o||{});8 G.R(6(){p b=q,A=o.y?"15":"w",P=o.y?"t":"s";p c=$(G),9=$("9",c),E=$("10",9),W=E.Y(),v=o.H;7(o.u){9.1h(E.D(W-v-1+1).V()).1d(E.D(0,v).V());o.B+=v}p f=$("10",9),l=f.Y(),4=o.B;c.5("1c","H");f.5({U:"T",1b:o.y?"S":"w"});9.5({19:"0",18:"0",Q:"13","1v-1s-1r":"S","z-14":"1"});c.5({U:"T",Q:"13","z-14":"2",w:"1q"});p g=o.y?t(f):s(f);p h=g*l;p j=g*v;f.5({s:f.s(),t:f.t()});9.5(P,h+"C").5(A,-(4*g));c.5(P,j+"C");7(o.r)$(o.r).O(6(){8 m(4-o.k)});7(o.x)$(o.x).O(6(){8 m(4+o.k)});7(o.N)$.R(o.N,6(i,a){$(a).O(6(){8 m(o.u?o.H+i:i)})});7(o.17&&c.11)c.11(6(e,d){8 d>0?m(4-o.k):m(4+o.k)});7(o.J)1p(6(){m(4+o.k)},o.J+o.L);6 M(){8 f.D(4).D(0,v)};6 m(a){7(!b){7(o.K)o.K.Z(G,M());7(o.u){7(a<=o.B-v-1){9.5(A,-((l-(v*2))*g)+"C");4=a==o.B-v-1?l-(v*2)-1:l-(v*2)-o.k}F 7(a>=l-v+1){9.5(A,-((v)*g)+"C");4=a==l-v+1?v+1:v+o.k}F 4=a}F{7(a<0||a>l-v)8;F 4=a}b=12;9.1o(A=="w"?{w:-(4*g)}:{15:-(4*g)},o.L,o.16,6(){7(o.I)o.I.Z(G,M());b=q});7(!o.u){$(o.r+","+o.x).1n("X");$((4-o.k<0&&o.r)||(4+o.k>l-v&&o.x)||[]).1m("X")}}8 q}})};6 5(a,b){8 1l($.5(a[0],b))||0};6 s(a){8 a[0].1k+5(a,\'1j\')+5(a,\'1i\')};6 t(a){8 a[0].1t+5(a,\'1u\')+5(a,\'1e\')}})(1x);',62,96,'||||curr|css|function|if|return|ul|||||||||||scroll|itemLength|go|null||var|false|btnPrev|width|height|circular||left|btnNext|vertical||animCss|start|px|slice|tLi|else|this|visible|afterEnd|auto|beforeStart|speed|vis|btnGo|click|sizeCss|position|each|none|hidden|overflow|clone|tl|disabled|size|call|li|mousewheel|true|relative|index|top|easing|mouseWheel|padding|margin|200|float|visibility|append|marginBottom|extend|fn|prepend|marginRight|marginLeft|offsetWidth|parseInt|addClass|removeClass|animate|setInterval|0px|type|style|offsetHeight|marginTop|list|jCarouselLite|jQuery'.split('|'),0,{}))

//]]>
</script>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[

/*
* Copyright (c) 2009 Simo Kinnunen.
* Licensed under the MIT license.
*
* @version 1.02
*/
var Cufon=(function(){var m=function(){return m.replace.apply(null,arguments)};var x=m.DOM={ready:(function(){var C=false,E={loaded:1,complete:1};var B=[],D=function(){if(C){return}C=true;for(var F;F=B.shift();F()){}};if(document.addEventListener){document.addEventListener("DOMContentLoaded",D,false);window.addEventListener("pageshow",D,false)}if(!window.opera&&document.readyState){(function(){E[document.readyState]?D():setTimeout(arguments.callee,10)})()}if(document.readyState&&document.createStyleSheet){(function(){try{document.body.doScroll("left");D()}catch(F){setTimeout(arguments.callee,1)}})()}q(window,"load",D);return function(F){if(!arguments.length){D()}else{C?F():B.push(F)}}})(),root:function(){return document.documentElement||document.body}};var n=m.CSS={Size:function(C,B){this.value=parseFloat(C);this.unit=String(C).match(/[a-z%]*$/)[0]||"px";this.convert=function(D){return D/B*this.value};this.convertFrom=function(D){return D/this.value*B};this.toString=function(){return this.value+this.unit}},addClass:function(C,B){var D=C.className;C.className=D+(D&&" ")+B;return C},color:j(function(C){var B={};B.color=C.replace(/^rgba\((.*?),\s*([\d.]+)\)/,function(E,D,F){B.opacity=parseFloat(F);return"rgb("+D+")"});return B}),fontStretch:j(function(B){if(typeof B=="number"){return B}if(/%$/.test(B)){return parseFloat(B)/100}return{"ultra-condensed":0.5,"extra-condensed":0.625,condensed:0.75,"semi-condensed":0.875,"semi-expanded":1.125,expanded:1.25,"extra-expanded":1.5,"ultra-expanded":2}[B]||1}),getStyle:function(C){var B=document.defaultView;if(B&&B.getComputedStyle){return new a(B.getComputedStyle(C,null))}if

//]]>
</script>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[

/*
* jQuery Easing v1.1 - http://gsgd.co.uk/sandbox/jquery.easing.php
*
* Uses the built in easing capabilities added in jQuery 1.1
* to offer multiple easing options
*
* Copyright (c) 2007 George Smith
* Licensed under the MIT License:
* http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
*/

jQuery.easing = {
easein: function(x, t, b, c, d) {
return c*(t/=d)*t + b; // in
},
easeinout: function(x, t, b, c, d) {
if (t < d/2) return 2*c*t*t/(d*d) + b;
var ts = t - d/2;
return -2*c*ts*ts/(d*d) + 2*c*ts/d + c/2 + b;
},
easeout: function(x, t, b, c, d) {
return -c*t*t/(d*d) + 2*c*t/d + b;
},
expoin: function(x, t, b, c, d) {
var flip = 1;
if (c < 0) {
flip *= -1;
c *= -1;
}
return flip * (Math.exp(Math.log(c)/d * t)) + b;
},
expoout: function(x, t, b, c, d) {
var flip = 1;
if (c < 0) {
flip *= -1;
c *= -1;
}
return flip * (-Math.exp(-Math.log(c)/d * (t-d)) + c + 1) + b;
},
expoinout: function(x, t, b, c, d) {
var flip = 1;
if (c < 0) {
flip *= -1;
c *= -1;
}
if (t < d/2) return flip * (Math.exp(Math.log(c/2)/(d/2) * t)) + b;
return flip * (-Math.exp(-2*Math.log(c/2)/d * (t-d)) + c + 1) + b;
},
bouncein: function(x, t, b, c, d) {
return c - jQuery.easing['bounceout'](x, d-t, 0, c, d) + b;
},
bounceout: function(x, t, b, c, d) {
if ((t/=d) < (1/2.75)) {
return c*(7.5625*t*t) + b;
} else if (t < (2/2.75)) {
return c*(7.5625*(t-=(1.5/2.75))*t + .75) + b;
} else if (t < (2.5/2.75)) {
return c*(7.5625*(t-=(2.25/2.75))*t + .9375) + b;
} else {
return c*(7.5625*(t-=(2.625/2.75))*t + .984375) + b;
}
},
bounceinout: function(x, t, b, c, d) {
if (t < d/2) return jQuery.easing['bouncein'] (x, t*2, 0, c, d) * .5 + b;
return jQuery.easing['bounceout'] (x, t*2-d,0, c, d) * .5 + c*.5 + b;
},
elasin: function(x, t, b, c, d) {
var s=1.70158;var p=0;var a=c;
if (t==0) return b; if ((t/=d)==1) return b+c; if (!p) p=d*.3;
if (a < Math.abs(c)) { a=c; var s=p/4; }
else var s = p/(2*Math.PI) * Math.asin (c/a);
return -(a*Math.pow(2,10*(t-=1)) * Math.sin( (t*d-s)*(2*Math.PI)/p )) + b;
},
elasout: function(x, t, b, c, d) {
var s=1.70158;var p=0;var a=c;
if (t==0) return b; if ((t/=d)==1) return b+c; if (!p) p=d*.3;
if (a < Math.abs(c)) { a=c; var s=p/4; }
else var s = p/(2*Math.PI) * Math.asin (c/a);
return a*Math.pow(2,-10*t) * Math.sin( (t*d-s)*(2*Math.PI)/p ) + c + b;
},
elasinout: function(x, t, b, c, d) {
var s=1.70158;var p=0;var a=c;
if (t==0) return b; if ((t/=d/2)==2) return b+c; if (!p) p=d*(.3*1.5);
if (a < Math.abs(c)) { a=c; var s=p/4; }
else var s = p/(2*Math.PI) * Math.asin (c/a);
if (t < 1) return -.5*(a*Math.pow(2,10*(t-=1)) * Math.sin( (t*d-s)*(2*Math.PI)/p )) + b;
return a*Math.pow(2,-10*(t-=1)) * Math.sin( (t*d-s)*(2*Math.PI)/p )*.5 + c + b;
},
backin: function(x, t, b, c, d) {
var s=1.70158;
return c*(t/=d)*t*((s+1)*t - s) + b;
},
backout: function(x, t, b, c, d) {
var s=1.70158;
return c*((t=t/d-1)*t*((s+1)*t + s) + 1) + b;
},
backinout: function(x, t, b, c, d) {
var s=1.70158;
if ((t/=d/2) < 1) return c/2*(t*t*(((s*=(1.525))+1)*t - s)) + b;
return c/2*((t-=2)*t*(((s*=(1.525))+1)*t + s) + 2) + b;
},
linear: function(x, t, b, c, d) {
return c*t/d + b; //linear
}
};

//]]>
</script>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[

jQuery(document).ready(function() {
Cufon.replace('.blogname h2', { fontFamily: 'MankSans-Medium' });
Cufon.replace('.sidetitl,.blogname h1', { fontFamily: 'ChunkFive' });

});

//]]>
</script>


<style type='text/css'>
#slidearea{
height: 230px;
overflow: hidden;
position: relative;
width:680px;
background:#242424;
}
#gallerycover{
overflow: hidden;
margin:0px 0px;
}

.mygallery{
overflow: hidden;
position:relative;
}

.mytext img{
position:absolute;
left:10px;
top:10px;
padding:5px;
background:#515252;
border:1px solid #5e5e5e;
}

.mytext{
position:relative;
margin:0px 0px;
height:200px;
width:680px;
float:left;
display:inline;
line-height:20px;
color:#c4c4c4;
font-family: Tahoma,Georgia,century gothic,Verdana, sans-serif;
}

.mytext ul li{
height:200px;

}

.mytext a:link, .mytext a:visited {
color:#fff;
}

.mytext h2 {
font: 18px Georgia,century gothic,Verdana, sans-serif;
margin:15px 0px 5px 310px;
font-weight:normal;
width:350px;
height:24px;
overflow:hidden;
}

.mytext p {
width:350px;
margin:0px 0px 5px 310px;
color:#6f6f6f;
}

.mytext h2 a:link, .mytext h2 a:visited {
color:#fff;
}
.slnav{
padding:3px 0px;
background:#000;

}
.prev{
float:left;
width:24px;
height:24px;
z-index:200;
margin-left:5px;
background:url(http://1.bp.blogspot.com/_4HKUHirY_2U/S2FVY1DGRHI/AAAAAAAAAtc/BZkCromQU-I/prev.png);
}

.next{
float:right;
width:24px;
height:24px;
z-index:200;
background:url(http://4.bp.blogspot.com/_4HKUHirY_2U/S2FVWGJQahI/AAAAAAAAAtU/l-hiX3uOqBo/nxt.png);
display:block;
}

</style>

Αποθήκευση Προτύπου.

    
      Στην συνέχεια έχουμε:
 Σχεδίαση> Διάταξη> Προσθήκη gadget> HTML/JavaScript
Εκεί επικολλήσετε και αποθηκεύσατε τον παρακάτω κώδικα:


<script type="text/javascript">
var $jx = jQuery.noConflict();
$jx(function() {
$jx(".mygallery").jCarouselLite({
btnNext: ".next",
btnPrev: ".prev",
visible: 1,
easing: "backout",
speed: 1000
});

});
</script>

<div id="slidearea">

<div id="gallerycover">
<div class="mygallery">
<ul>

<li>
<div class="mytext">
<h2><a href="URL-of-Post-1" title="#">Title-of-Post-1</a></h2>
<p>Slide 1 Description [...]</p>

<img src="Slide-1-Image-Address" alt="" />
</div>
</li>


<li>
<div class="mytext">
<h2><a href="URL-of-Post-2" title="#">Title-of-Post-2</a></h2>
<p>Slide 2 Description [...]</p>

<img src="Slide-2-Image-Address" alt="" />
</div>
</li>


<li>
<div class="mytext">
<h2><a href="URL-of-Post-3" title="#">Title-of-Post-3</a></h2>
<p>Slide 3 Description [...]</p>

<img src="Slide-3-Image-Address" alt="" />
</div>
</li>


<li>
<div class="mytext">
<h2><a href="URL-of-Post-4" title="#">Title-of-Post-4</a></h2>
<p>Slide 4 Description [...]</p>

<img src="Slide-4-Image-Address" alt="" />
</div>
</li>


<li>
<div class="mytext">
<h2><a href="URL-of-Post-5" title="#">Title-of-Post-5</a></h2>
<p>Slide 5 Description [...]</p>

<img src="Slide-5-Image-Address" alt="" />
</div>
</li>

</ul>

<div class="clear"></div>

</div>
</div>

<div class="slnav">
<a href="#" class="prev"></a>
<a href="#" class="next"></a>
<div class="clear"></div>
</div>

</div>

  Αντικαθιστάτε το URL-of-Post-X , Title-of-Post-X , Slide X Description [...] , Slide-X-Image-Address με αυτό που θέλετε να βάλετε.

Το width=270px (πλάτος) και το height=170px (ύψος) αντιπροσωπεύουν το μέγεθος της εικόνας που θα βάλετε.

Επίσης μπορείτε να προσθαφαιρέσετε όσα slides θέλετε.
Τις αναρτήσεις σας στο slider μπορείτε να τις αλλάζετε όποτε θέλετε, πάντα με τον ίδιον τρόπο.
 Μπορείτε να μετακινήσετε το gadget σε όποια θέση θέλετε να εμφανίζεται το slider.

 κάνουμε αποθήκευση και τέλος.                                                                            Πηγές κωδικών: http://www.bloggertipandtrick.net/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.